Ekonomi

Församlingens verksamhet bygger på frivilliga gåvor och bidrag.

Plusgiro 24 34 97-5 Kristensamfundet Göteborg

Årsmöte

Årsmöte (kl 11-13) hölls den 3 mars 2019 efter Andakten (kl 10-10.20)!

Ekonomiska kommittén

Vendela Klose, Birgitta Nyström, Knarig Asplund, Ylva Davidson och Anders Kouru.

EK utses på församlingens årsmöte för ett år åt gången och har som sin övergripande uppgift att bereda frågor, förvalta beslut som årsmötet fattat, leda församlingens arbete och representera församlingen i olika sammanhang.

Valberedningen Ann Stjerneby Hellström (med någon mera!)

Revisor

Christer Bramberger och Mia Svedlund